IONIS S Solution (PL)

Adidas Dame 5 Purple, Adidas Dame 5 Clear Mint Adidas Dame 5 Purple, Adidas Dame 5 Clear Mint


ZMNIEJSZ OBCI??ENIE RODZIN OPIEKUJ?CYCH SI? OSOBAMI Z ZABURZENIAMI POZNAWCZYMI

IONIS to us?uga dla opiekunów osób z ?agodnymi zaburzeniami poznawczymi i we wczesnych stadiach demencji.

Fake Air Jordan 12,Air Jordan 12 Preschool Fake Air Jordan 12 Wings,fake Air Jordan 12 Retro,153265 301
Air Jordan 11 Low Navy Gum,air Jordan 11 Retro Low Navy Gum,deadstock Will Air Jordan 11 Low Navy Blue Suede Low Av2187-441 Air Jordan 11 Low Navy Gum,air Jordan 11 Retro Low Navy Gum,deadstock Will Air Jordan 11 Low Navy Blue Suede Low Av2187-441
Adidas Prophere Hong Kong,b37462 New Colorway Release Adidas Climacool EQT Breeze System Incorporates Eqt's Impression Profile Adidas Prophere Hong Kong,b37462 New Colorway Release Adidas Climacool EQT Breeze System Incorporates Eqt's Impression Profile
Air Jordan 1 Blue Moon,air Jordan Blue Moon 1,womens Original Jordan Air Jordan 1 Blue Moon Aj1 Air Jordan 1 Greedy Blue Moon Six Kings http://jordanshoescheap4sale.com/88-Air-Jordan-1-Blue-Moon-Air-Jordan-Blue-Moon-1-Womens-Original-Jordan-Air-Jordan-1-Blue-Moon-aj1-Air-Jordan-1-Greedy-Blue-Moon-S.html
Nike Air Zoom Pegasus 33 Sale,where To Buy Cheap Nike Backpacks,855-601 Nike Air Zoom Pegasus 35 Lunar Epic 35 Generation http://cheapsportselected.com/1455-Nike-Air-Zoom-Pegasus-33-Sale-Where-To-Buy-Cheap-Nike-Backpacks-855-601-Nike-Air-Zoom-Pegasus-35-Lunar-Epic-35-generation.html
Adidas Originals Authentic Hoody In Black, Adidas Originals La Trainer OG Black, Adidas Originals NMD R1 V2 - Boys' Grade School Black/black/gold Met | Space Tech http://faceraybans.com/85-adidas-originals-authentic-hoody-in-black-adidas-originals-la-trainer-og-black-adidas-originals-nmd-r1-v2-boys-grade-school-bla.html

IONIS zapewnia pomoc w zakresie bezpiecznego i niezale?nego ?ycia
przy wsparciu inteligentnych technologii wspomagajacych.

IONIS S to nasze pierwsze rozwi?zanie pomagaj?ce rodzinom opiekuj?cym si? osobami z zaburzeniami poznawczymi. W jego sk?ad wchodzi smartwatch i bramka umo?liwiaj?ca obs?ug? urz?dze? medycznych.

MVP_image1

Wiedz, gdzie jest twój bliski przez ca?? dob?!

Osoby starsze s? bardziej nara?one na incydenty, takie jak upadki i urazy, omdlenia oraz udar mózgu. Wiele z tych osób ma przewlek?e choroby, które mog? ulec zaostrzeniu. Nag?e, ostre choroby, np. infekcje dróg oddechowych mog? powodowa? szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Wszystkie te stany wymagaj? szybkiej reakcji i leczenia w celu przywrócenia optymalnego stanu zdrowia. Nag?e zmiany samopoczucia zwykle wp?ywaj? na codzienn? aktywno?? i upo?ledzaj? mobilno??. Dlatego mo?liwo?? monitorowania lokalizacji starszego cz?onka rodziny mo?e zwi?kszy? jego bezpiecze?stwo, a tak?e wspiera? pewno?? siebie starszej osoby.

Ponadto osoby z zaburzeniami poznawczymi mog? do?wiadczy? z wielu przyczyn nag?ej zmiany zdrowia psychicznego zwanej ostrym stanem spl?tania lub majaczeniem. Ponadto mog? si? czu? zdezorientowane w miejscu, szczególnie w nowym otoczeniu. Dlatego w takich sytuacjach monitorowanie lokalizacji na zewn?trz mo?e by? bardzo pomocne.


B?d? poinformowany na czas, je?li pogarsza si? stan zdrowia Twojego bliskiego!

Nag?e pogorszenie stanu zdrowia osób starszych mo?e by? spowodowane wieloma przyczynami, w tym infekcjami, odwodnieniem, zaburzeniami równowagi elektrolitowej, biegunk?, upadkami, b??dami w stosowaniu leków i wieloma innymi. Szybka reakcja i udzielenie pomocy medycznej s? kluczowe dla rozpocz?cia odpowiedniego leczenia i zapobiegania powik?aniom. Starsza osoba mo?e nie zdawa? sobie sprawy, jak powa?na jest sytuacja i mo?e my?le?, ?e „z?e samopoczucie” jest czym? normalnym. Mo?liwo?? dost?pu do parametrów zdrowotnych przez opiekuna stwarza okazj? do wczesnego rozpoznawania problemów zdrowotnych i szybkiego poszukiwania opieki medycznej.


Skorzystaj z dost?pnych danych zdrowotnych w rozmowach z lekarzami!

Konsultacje lekarskie mog? by? stresuj?ce dla osób starszych i ich opiekunów. Z drugiej strony, lekarze prosz? o obiektywne wska?niki stanu zdrowia, np. warto?ci ci?nienia t?tniczego krwi, cz?sto?? akcji serca, zakresy glikemii (st??enia glukozy we krwi), mas? cia?a, zmiany w schemacie leczenia i inne parametry. Posiadanie danych dotycz?cych stanu zdrowia w urz?dzeniu mobilnym mo?e usprawni? proces wymiany informacji i zapobiec b??dom wynikaj?cym z trudno?ci w komunikacji. Ponadto mo?e wp?yn?? na popraw? zadowolenia pacjenta z opieki i zwi?kszy? jego niezale?no?? i zdolno?? do samoopieki. Korzystanie z nowych technologii komunikacji w ochronie zdrowia mo?e poprawi? jako?? opieki w oparciu o dok?adne i aktualne dane.


MVP_image2

?atwy i u?yteczny

Twój bliski musi tylko nosi? zegarek typu smartwatch, a Ty otrzymujesz wszystkie potrzebne informacje: alerty, jej (jego) lokalizacj?, dane zdrowotne.


Jak dzia?a IONIS?

Aplikacja IONIS jest po??czona z portalem IONIS, który zarz?dza danymi i wy?wietla je na ekranie telefonu, tabletu lub komputera. Dane s? bezpiecznie przesy?ane i zabezpieczane zgodnie z rozporz?dzeniem UE dotycz?cym danych zdrowotnych.


IONIS S

IONIS S to nasze pierwsze rozwi?zanie pomagaj?ce rodzinom opiekuj?cym si? osobami z zaburzeniami poznawczymi. W jego sk?ad wchodzi smartwatch i bramka umo?liwiaj?ca do?aczenie i obs?ug? urz?dze? medycznych. W portalu IONIS mo?na ustawia? przypomnienia, obserwowa? dane dotycz?ce stanu zdrowia i ustali? lokalizacj? swojej ukochanej osoby.

 

Make a Blog on cheapest branded shoes and clothes

 

 

They use a UV light Fake pairs often have stamps and markings only visible through the use of a black light

 

1s are the original first Jordan, the the heel goes up higher than mids and the leather is usually much better quality. Mids came out way later basically to replicate the 1s but cheaper

 

Shoes.com is fraudulent company they took 380 $ and sent me Mephisto made in China and they didn't reply to any of my emails. Shame on this fraudulent company and it's President

 

Why would she ask for all that money if every shoe in China are almost fake

 

This guy couldn't legit check the yeezys legit checking obvious fakes

 

the thing that bugs me is that when you get a nice ass pair of jordans or yeezys or something and people call it fake, without proof. and I'm not even THAT big on shoes

 

The clowns here really saying they'd buy fake shit. how about instead of buying fake shit buy cheaper alternatives, can't afford Yeezys? buy some fucking NMD's or Ultraboosts. Y'all saying you'd buy fakes but what if y'all made a product and people making fakes off of it and profiting


komponenty IONIS S:

 • smartwatch

 • bramka

 • oprogramowanie (zegarka, komputera PC, smartfonu)

 • portal IONIS.


Zamierzamy sukcesywnie uruchamia? nowe funkcje IONIS.


IONIS S:

 • podstawowa lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest domu? czy si? porusza? Od kiedy si? nie rusza?)
 • lokalizacja na zewn?trz z sygnalizacj? opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • do??czanie urz?dze? medycznych (urz?dzenia mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • urz?dzenia w pakiecie IONIS S: bramka, smartwatch.


IONIS M:

 • usprawniona lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy si? porusza? od kiedy si? nie rusza?)
 • detekcja b??dzenia
 • dodatkowe us?ugi zwi?zane z lokalizacj? w pomieszczeniach (szczegó?y w Za??czniku 1: Wsparcie IONIS i ceny od BZN)
 • lokalizacja na zewn?trz z sygnalizacj? opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • do??czanie urz?dze? medycznych (potrzebne urz?dzenia mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • do??czanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • monitorowanie snu
 • urz?dzenia w pakiecie IONIS M: bramka, smartwatch.


IONIS M+:

 • usprawniona lokalizacja w pomieszczeniach (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy si? porusza? od kiedy si? nie rusza?)
 • detekcja b??dzenia
 • detekcja upadku
 • dodatkowe us?ugi zwi?zane z lokalizacj? w pomieszczeniach
 • lokalizacja na zewn?trz z sygnalizacj? opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • do??czanie urz?dze? medycznych (potrzebne urz?dzenia mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • do??czanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • urz?dzenia w pakiecie IONIS M+: bramka, smartwatch.


IONIS L:

 • zainstalowany system lokalizacyjny (czy osoba jest w domu?, w którym pomieszczeniu?, czy si? porusza? od kiedy si? nie rusza?)
 • detekcja b??dzenia
 • lokalizacja obiektów
 • us?ugi instalacji systemu lokalizacyjnego
 • detekcja upadku
 • lokalizacja na zewn?trz z sygnalizacj? opuszczenia strefy
 • kalendarz, przypomnienia i alerty
 • do??czanie urz?dze? medycznych (potrzebne urz?dzenia mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • do??czanie czujników automatyki domowej (potrzebne czujniki mo?na dokupi? i bezproblemowo do??czy? do systemu)
 • urz?dzenia w pakiecie IONIS L: bramka, smartwatch, zainstalowane w?z?y i etykiety.


Ulotka